Generelle handelsbetingelser

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på varer købt fra Shape Marketing ApS.

Betegnelsen ”varer” inkluderer alle former for købte ydelser, herunder serviceydelser og levering af digitalt indhold.

Alle aftaler indgået med Shape Marketing ApS er alene gyldige hvis de er indgået med juridiske myndige personer i Danmark. Eller det af aftalen fremgår at Shape Marketing ApS har accepteret at afvige herfra ved indgåelse af aftalen.

Juridiske personer kan omfatte selskaber, investeringsfonde og foreninger hvor aftalen indgås af den heraf udpegede tegningsberettigede person

1. Ordre

Ordre foretages ved henvendelse til Shape Marketing ApS. Ordrens indhold fremgår tydeligt af bekræftelsen og/eller hjemmesiden.

Ved ordre angives navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, som i alle henseende behandles fortroligt og ikke videregives til 3. part uden forud indgående skriftligt samtykke.

2. Betaling og sikkerhed

Priserne på ydelserne leveret af Shape Marketing ApS fremgår af enten ordrebekræftelse, samhandelsaftale eller tilbud afgivet af Shape marketing ApS.

Ved ordreafgivelse accepteres prisen. Alle priser er ex. moms.

Shape Marketing ApS tager forbehold for trykfejl og udefrakommende faktorer som kan påvirke prisen. Shape Marketing ApS forbeholder sig retten til at annullere en afgivet ordre hvis sådanne faktorer opstår. Kunden har i sådanne tilfælde ikke krav på kompensation, medmindre der foreligger særskilt aftale herom inden. Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

Ved ændringer i prissætningen er kunden berettiget til at annullere den allerede afgivne ordre, og modtager sin eventuelle forudbetaling retur.

Prisændringer i allerede indgåede aftaler skal varsles med mindst 30 dage til udgangen af en måned.

Betaling sker ved de af hjemmesiden oplyste betalingsmetoder.

Ved projekter eller enkeltstående ordre faktureres 50% forud, herefter faktureres restbeløbet månedsvis forud.

Ved køb af abonnementer eller andre månedlige ydelser, faktureres månedsvis forud

3. Levering

Levering sker efter indgået aftale. Levering af digitale ydelser er ikke omfattet af 14 dages fortrydelsesret.

4. Force Majeure

Hverken Shape Marketing ApS eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved indgåelse af aftalen burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

5. Fortrydelsesret og opsigelse

Aftalen er som udgangspunkt omfattet af den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Denne gælder dog ikke leveringen af digitale ydelser, dette gælder også for specialfremstillede produkter og ydelser.

Opsigelse af indgåede aftaler med Shape Marketing ApS sker de første 6 måneder med et varsel på 90 dage. Efter 6 måneder opsiges indgåede aftaler med Shape Markering ApS med et varsel på løbende måned + 30 dage, og skal altid ske skriftligt til Shape Marketing ApS via mail: info@shapemarketing.dk

6. Henvendelser vedr. fejl, reklamationer og andet

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Andre køb er alene omfattet af garanti og ansvarsforhold specifikt og positivt angivet ved aftales indgåelse.

7. Ansvarsbegrænsning og forbehold

Shape Marketing ApS forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser til enhver tid.
De til enhver tid gældende betingelser kan ses på Shape Marketing ApS hjemmeside eller rekvireres hos selskabet.

Shape Marketing ApS bestræber sig på at leverede vare og ydelser lever op til det aftalte, og indeholder aftalt funktionalitet hos slutbrugeren.

Shape Marketing ApS er dog ikke ansvarlige for teknisk udstyr, opsætning heraf, hverken i forhold til drift eller igangsætning hos kunden.

Shape Marketing ApS fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at kunden har anvendt varen/ydelsen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og eventuelt supplerende vejledninger.

Shape Marketing ApS er ikke ansvarlig for skader, som brugen af vare og ydelser leveret af Shape Marketing ApS, eller samarbejdspartnere skaber på udstyr hos kunder eller 3. part.

Eventuelt driftstab, som følge af nedbrud, skader eller andet på udstyr, herunder domains, brugerprofiler, portaler mv., som følge af brugen af leverede ydelser bæres alene af køber.

Shape Marketing ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlige ved brugen af deres vare og ydelser.

Vælger en samarbejdspartner at fjerne adgang, der umuliggør Shape Marketing ApS arbejde, ses aftalen som opsagt af samarbejdspartner til fuld fakturering i forhold til den indgåede aftale.

8. Shape Marketings forpligtigelser som databehandler

Shape Marketing er databehandler for kunden, når varer leveret til kunden indebærer, at Shape Marketing behandler personoplysninger på vegne af eller under instruks fra kunden. I det følgende henvises til kunden som den ”Dataansvarlige” og til Shape Marketing som ”Databehandleren”. Ved Shape Marktings levering af varer, hvor Shape Marketing er databehandler, gælder følgende særlige vilkår:

Databehandleren er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivnings bestemmelser, herunder men ikke begrænset til god databehandlingsskik, saglig behandling og behørig beskyttelse af følsomme personoplysninger.

Behandling efter instruks

Databehandlerens behandling af data sker alene efter instruks fra den Dataansvarlige. Kravet om instruks anses for opfyldt, såfremt Databehandleren foretager behandlinger med henblik på at forfølge formål fastsat af den Dataansvarlige, uagtet at den Dataansvarlige ikke har givet instruks om den enkelte handling.

Aftalegrundlaget for og beskrivelsen af det arbejde, som Databehandleren skal udføre på vegne af den Dataansvarlige, fremgår af den under punkt 1. omtalte ordre.

Videregivelse af personoplysninger

Databehandleren må ikke videregive oplysninger, som Databehandleren kommer i besiddelse af ved udførelsen af opgaven som databehandler, eller bruge sådanne oplysninger til egne formål uden forudgående skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige.

Databehandlerens datasikkerhed

Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller behandles i strid med reglerne i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Denne bestemmelse gælder ligeledes i det omfang Databehandleren gør brug af hjemmearbejdspladser. Databehandleren bidrager i denne forbindelse i fornødent omfang til revision af datasikkerheden herunder inspektioner foretaget af den Dataansvarlige eller dennes bemyndigede tredjepart.

Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at den Dataansvarlige kan påse, at den udførte databehandling opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Databehandleren skal sikre, at kun personer, som autoriseres hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles.

Ved registrering og behandling af data er Databehandleren underlagt tavshedspligt med hensyn til de fortrolige oplysninger, som kommer til Databehandlerens kendskab. Databehandleren er således forpligtiget til at behandle alt modtaget materiale og alle modtagne oplysninger med fuld fortrolighed, medmindre videregivelsen af de fortrolige oplysninger sker i henhold til et af den Dataansvarlige afgivet forudgående skriftligt samtykke.

Brug af underdatabehandlere

Databehandleren må ikke gøre brug af en anden underdatabehandler uden forudgående specifik eller generel skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige. I tilfælde af generel skriftlig samtykke skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige forinden der foretages ændringer af anvendte underdatabehandlere og derved give den Dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Gør Databehandleren brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den Dataansvarlige, skal Databehandleren forud herfor pålægge den underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne Databehandlingsaftale mellem den Dataansvarlige og Databehandleren.

Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Databehandleren ansvarlig over for den Dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser i henhold til almindeligt gældende dansk persondatalovgivning.

Bistand til den dataansvarlige

Databehandleren er forpligtiget til at bistå den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder retten til berigtigelse af egne personoplysninger, indsigtsret, dataportabilitet mv.

Databehandleren skal under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Databehandleren, bistå den Dataansvarlige med at sikre overholdelse af lovpligtige forpligtigelser vedrørende behandlingssikkerhed, anmeldelse af sikkerhedsbrud, underretning af den registrerede, konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse samt forudgående høring hos eventuelle tilsynsmyndigheder.

Aftalens ophør og sletning

Efter den Dataansvarliges valg sletter eller tilbageleverer Databehandleren alle personoplysninger til den Dataansvarlige, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og sletter eksisterende kopier, medmindre opbevaring af personoplysningerne er foreskrevet ved lov.

Den Dataansvarliges ansvar

Den Dataansvarlige indestår for at have den fornødne lovhjemmel eller ret til at videregive alle personoplysninger, som den Dataansvarlige videregiver til Databehandleren.

Den Dataansvarlige indestår for, at have sikret sig tilstrækkelig lovhjemmel eller ret til den behandler af personoplysningerne, som den Dataansvarlige giver instruks til Databehandleren om at foretage.

Den Dataansvarlige påtager sig at friholde Databehandleren for ethvert økonomisk krav eller tab, som skyldes den Dataansvarliges tilsidesættelse af disse forpligtigelser.

9. Lovvalg og tvister

Aftaler indgået med Shape Marketing ApS er underlagt dansk ret.

Ved indgåelse af Aftaler med Shape Marketing ApS anerkendes at enhver tvist skal afgøres ved danske domstole efter gældende dansk ret.

10. Markedsføring

 Shape Marketing forbeholder sig retten til at anvende samarbejdet som referenceramme til egen markedsføring. Dette inkluderer, medmindre andet aftales specifikt, at alt materiale der er fremstillet for kunden, samt kundens navn og logo må anvendes som reference på www.shapemarketing.dk og i eget marketingmateriale i øvrigt.

11. Virksomhedsinformation

Shape Marketing ApS
Ved Stranden 5, 1. TH.
9000 Aalborg

Henrik Lind Husum

Administrerende direktør

E-mail: hel@shapemarketing.dk

Telefon: +45 25 42 29 10